Kruk i Partnerzy to kancelaria adwokacka specjalizująca się
w prawie pracy oraz w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych.

Prawo pracy

Bieżąca obsługa w zakresie prawa pracyrozwiń

 • wsparcie pracodawców w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu prawa pracy 

 • zwolnienia i zatrudnienia; ze szczególnym uwzględnieniem kadry menadżerskiej, w tym:

  • umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, inne elastyczne formy zatrudnienia

  • opracowywanie projektów umów / dokumentów związanych z ich rozwiązaniem

  • wsparcie stron w negocjacjach

  • doradztwo / opracowywanie wszelkich dokumentów korporacyjnych dotyczących zatrudnienia

 • doradztwo Zarządom przy kształtowaniu polityki zatrudnienia

 • zatrudnienie w korporacji / praca na rzecz spółek z grupy / elastyczna praca w wielu krajach
   
 • outsourcing / oddelegowanie do pracy za granicą

 • zatrudnienie cudzoziemców   

 • umowy o zakazie konkurencji

 • regulaminy pracy / wynagradzania / inne wewnątrzzakładowe akty prawne

 • mobbing, dyskryminacja, procedury antymobbingowe.

zwiń

Dialog ze związkami zawodowymirozwiń

 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracodawcy względem związku zawodowego / rady pracowniczej / innych przedstawicieli pracowników

 • doradztwo pracodawcom w zakresie polityki / strategii współdziałania ze związkiem zawodowym

 • dialog na tle spraw bieżących / procesów restrukturyzacyjnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, umów społecznych, programów dobrowolnych odejść, zwolnień grupowych

 • wsparcie pracodawcy w prowadzeniu dialogu społecznego; opracowanie strategii komunikacyjnej / negocjacyjnej, reprezentowanie pracodawcy w negocjacjach

 • mediacja oraz rozwiązywanie sporów zbiorowych

 • opracowywanie projektów porozumień / umów społecznych zawieranych ze związkami zawodowymi, dokumentacji związanej z obowiązkami informacyjnymi względem związków zawodowych.     


Kancelaria współpracuje z zewnętrznymi ekspertami ds. komunikacji korporacyjnej, zapewniając Klientom kompleksowe doradztwo w dialogu ze związkami zawodowymi oraz budowaniu z nimi relacji.

zwiń

Zakładowe układy zbiorowe pracy/
Pakiety socjalne
rozwiń

 • doradztwo w zakresie wprowadzania, realizacji, zmiany, wypowiadania zakładowych układów zbiorowych pracy / pakietów socjalnych / umów społecznych

 • inkorporowanie postanowień pakietów socjalnych do zakładowych układów zbiorowych pracy

 • wsparcie pracodawcy w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi przedmiotowych aktów / doradztwo przy określaniu strategii negocjacyjnej

 • opracowywanie projektów przedmiotowych aktów.zwiń

Restrukturyzacja zatrudnieniarozwiń

 • kompleksowe doradztwo dla Zarządów spółek przy opracowywaniu i wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przejścia całości (części) zakładu pracy na innego pracodawcę

 • restrukturyzacja komercyjna obejmująca outsourcing działalności, usług, funkcji; wydzielanie (części) biznesu, tworzenie centrów usług wspólnych, parków przemysłowych

 • transakcje typu fuzje, przejęcia, łączenie / likwidacja spółek

 • negocjacje z organizacjami związkowymi procesów restrukturyzacyjnych, w tym umów społecznych zawieranych w ich ramach

 • wsparcie pracodawcy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych względem przedstawicieli pracowników / organów administracji 

 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji pracowniczej związanej z restrukturyzacją, w tym projektów porozumień oraz umów społecznych.

   

zwiń

Zwolnienia grupowe/Programy dobrowolnych odejśćrozwiń

 • kompleksowe doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych / wprowadzania programów dobrowolnych odejść / innych programów o podobnym charakterze

 • wsparcie pracodawcy w procesie dialogu ze związkami zawodowymi

 • wsparcie pracodawcy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych względem przedstawicieli pracowników / organów administracji
   
 • opracowywanie projektów regulaminów zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, innych programów o podobnym charakterze, wypowiedzeń, umów z pracownikami, wymaganych prawem pism do organów administracji.

zwiń

Optymalizacja zatrudniania i wynagradzaniarozwiń

 • doradztwo dla Zarządów spółek w zakresie polityki zatrudniania i wynagradzania

 • opracowywanie oraz wdrażanie projektów optymalizacji zatrudniania i wynagradzania  

 • regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, MBO, fundusze świadczeń socjalnych

 • opracowywanie przedmiotowych aktów, wsparcie w procesie rokowań ich wdrożenia, realizacji i zmiany

 • wynagrodzenia w formie opcji na akcje

 • planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa zatrudnienia.zwiń

Analizy Pracowniczerozwiń

 • analiza zgodności działalności podmiotów gospodarczych z normami prawa pracy

 • raporty „due diligence”

 • prospekty emisyjne.     

 

zwiń

Procesy Sądowerozwiń

 • reprezentowanie pracodawców w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

zwiń

Obsługa korporacyjna

Obsługa Projektowarozwiń

 • kompleksowe doradztwo w aspekcie kwestii korporacyjnych związanych z procesami restrukturyzacyjnymi (wydzielenia, przekształcenia, etc.)

 • outsourcing usług, restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej

 • opracowywanie struktury procesu w oparciu o cele i założenia Klienta

 • zabezpieczenie interesów Zarządu w związku z przeprowadzaniem projektu

 • analiza prawna procesu pod kątem wymagań formalno-prawnych, ewentualnych ryzyk

 • wsparcie Klienta w procesie negocjacji warunków procesu  

 • przygotowanie całości dokumentacji korporacyjnej procesu

 • opracowanie projektów umów związanych z procesem, w tym umowy sprzedaży składników majątkowych, świadczenia usług, outsourcingu, dzierżawy / najmu, inne

 • wsparcie we wdrożeniu projektu

 • bieżący monitoring / czuwanie nad bezpieczeństwem procesu.

 

zwiń

Bieżąca obsługa korporacyjnarozwiń

 • pomoc prawna w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych

 • zabezpieczenie interesów Zarządu w związku z codzienną działalnością

 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym umów spółek, regulaminów organów korporacyjnych, uchwał, etc.

 • przygotowywanie i przeprowadzanie zgromadzeń wspólników

 • prowadzenie procesu rejestracyjnego przed sądem rejestrowy.  

 

zwiń

Wsparcie negocjacyjnerozwiń

 • doradztwo oraz wsparcie uczestników obrotu gospodarczego w negocjacjach handlowych.

zwiń